CHỦ ĐỀ 6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

IDevice Icon MỤC TIÊU
        Chủ đề này giúp người học hiểu thêm một số vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững theo dân số, lương thực, thực phẩm, năng lượng...