NỘI DUNG ĐỌC HIỂU

IDevice Icon HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

- Nội dung trọng tâm của chủ đề: Các định nghĩa về môi trường.

- Sinh viên đọc kỹ các nội dung thông tin của các đề mục trong hoạt động đọc hiểu, tìm kiến thức đúng để xử lý tình huống học tập và trả lời các câu hỏi phần đánh giá.


IDevice Icon Hoạt động đọc hiểu

1. Định nghĩa về môi trường

 


 

Theo nghĩa rộng, môi trường là tập hợp tất cả các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới mọi vật thể, một sự kiện hay một cơ thể sống. Bất cứ một vật thể, một sự kiện hay một cơ thể sống nào cũng tồn tại và biến đổi trong một môi trường nhất định.

Đối với cơ thể sống, môi trường sống là tập hợp tất cả những điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới đời sống và sự phát triển của cơ thể gồm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và môi trường sinh vật.

Môi trường sống của con người là cả vũ trụ, trong đó hệ Mặt Trời và Trái Đất có ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của con người. Môi trường sống của con người (gọi tắt là môi trường) được phân chia thành môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường nhân tạo.

2. Giới thiệu về khoa học môi trường

2.1 Tính liên ngành của khoa học môi trường

Khoa học môi trường là khoa học tổng hợp của nhiều ngành khoa học tự nhiên

2.2 Đối tượng của khoa học môi trường

Như vậy đối tượng nghiên cứu của KHMT là các MT trong mối quan hệ tương hỗ giữa MT sinh vật và con người

2.3 Nhiệm vụ của khoa học môi trường

Nhiệm vụ của khoa học môi trường là nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa con người với môi trường, phát hiện các quy luật về môi trường, đưa ra những nguyên tắc sử dụng và bảo vệ môi trường bền vững.

2.4 Vị trí của khoa học môi trường

Khoa học môi trường là một môn khoa học mới, nảy sinh trên nền tảng của Sinh thái học và do yêu cầu thúc bách của loài người là bảo vệ được môi trường trong quá trình tồn tại và phát triển của mình.


NHIỆM VỤ HỌC TẬP

THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG

 

1. Phân biệt môi trường sống của sinh vật với môi trường sống của con người.

2. Tổng hợp các định nghĩa trên và đưa ra những dấu hiệu bản chất nhất về khái niệm môi trường của con người.

3. Đối tượng, nhiệm vụ của khoa học môi trường.

 iDevice icon Tình huống học tập
Môi trường có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người.
Bạn cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của chính bản thân bạn và cộng đồng?


IDevice Icon Bộ sưu tập ảnh
Show Hệ sinh thái rừng nhiệt đới Image
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
Show Sinh quyển Image
Sinh quyển
Show Sự suy giảm rừng Image
Sự suy giảm rừng