Học phần CƠ SỞ TỰ NHIÊN XÃ HỘI (SINH HỌC)

IDevice Icon GIỚI THIỆU
Mã học phần: C10326
Hệ đào tạo: Cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học
Thời lượng: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Sinh lí học, Tâm lí học, Giáo dục học

Mô tả nội dung môn học:
Học phần gồm một số nội dung:
Hệ thống hóa và nâng cao một số kiến thức cơ bản về sinh học, vật lí, hóa học, lịch sử và địa lí làm cơ sở cho sinh viên dạy tốt hơn môn Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở Tiểu học.


IDevice Icon MỤC TIÊU
Về kiến thức

Hiểu được một số kiến thức cơ bản, cập nhật về Tự nhiên - Xã hội làm cơ sở dạy tốt môn học ở Tiểu học.

Về kĩ năng

Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về Tự nhiên - Xã hội để dạy tốt môn học ở Tiểu học.

Về thái độ
Có ý thức tự học, tự nghiên cứu cập nhật kiến thức để nâng cao năng lực sư phạm.

IDevice Icon THÔNG TIN GIÁO VIÊN

- Trần Thị Mỹ Trang (Thạc sĩ). Bộ phận công tác: Khoa Tự nhiên. Email: trangtm@stttc.edu.vn

- Trần Thị Mỹ Phương (Thạc sĩ). Bộ phận công tác: Khoa Tự nhiên.

- Trần Mỹ Phụng (Thạc sĩ). Bộ phận công tác: Khoa Xã hội

- Nguyễn Thị Hạnh (Thạc sĩ). Bộ phận công tác: PĐT

- Trịnh Văn Thơm(Thạc sĩ). Bộ phận công tác: PĐT


IDevice Icon NỘI DUNG (TIỂU CHỦ ĐỀ SINH HỌC)

Chủ đề 1. TỰ NHIÊN

 

Tiểu chủ đề 1. SINH HỌC

- Thực vật

- Động vật

- Con người và sức khỏe

 


IDevice Icon TÀI LIỆU
1. Giáo trình Tự nhiên Xã hội và PPDH TNXH. NXB GD, 2007 (trang 10-68).
2. Các tài liệu tham khảo khác có liên quan đến nội dung kiến thức của môn học.