ĐỀ KT; ĐỀ THI THAM KHẢO

IDevice Icon ĐỀ THI PPDH SINH HỌC THCS-THAM KHẢO

   SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            -----------------------------                                           ------------------------------

ĐỀ THI

Học phần : Phương pháp dạy học Sinh học ở THCS        Số tiết : 30

Ngày thi :                                                                                Lớp thi :

Thời gian làm bài : 90 phút   ( Sinh viên được sử dụng Sách giáo khoa Sinh học 6, 7, 8 )

 

ĐỀ 1

 

Câu 1- Trình bày phương pháp dạy học kiến thức Giải phẫu học thực vật trong chương trình Sinh học 6. Cho ví dụ minh họa (4 điểm).

Câu 2- Phân tích các quan điểm về tính cơ bản, hệ thống, hiện đại, sát thực tiễn Việt Nam thể hiện trong Sách giáo khoa Sinh học 7 (2 điểm).

Câu 3- Nêu các bước để hình thành khái niệm về quá trình sinh lý trong chương trình Sinh học 8. lấy ví dụ minh họa (4 điểm).

 


Đáp án : đề 1 PPDH SH ở THCS

Câu 1- Trình bày phương pháp dạy học kiến thức Giải phẫu học thực vật trong chương trình Sinh học 6. Cho ví dụ minh họa (4 điểm)

Phương pháp dạy học kiến thức Giải phẫu học thực vật :

- Kiến thức GPHTV bao gồm : cấu tạo tế bào, cấu tạo miền lông hút, cấu tạo trong của thân non, cấu tạo trong của phiến lá, cấu tạo trong của hoa, quả, hạt( 0.25 điểm)

- Các phương pháp trực quan, thực hành có nhiều lợi thế trong việc dạy kiến thữc GPHTV, GV cần tận dụng các cơ hội có thể có hoặc tổ chức hợp tác liên trường để có điều kiện cho học sinh được làm và quan sát các tiêu bản hiển vi ( 0.25 điểm)

- Cần chú ý phát triển khả năng tư duy của học sinh , rèn kĩ năng bộ môn( 0.25 điểm).

- Ở những bài kiến thức GP được trình bày lồng ghép với các kiến thức chung như là dấu hiệu phân loại thì không nên sử dụng phương pháp thực hành sẽ làm mất thời gian( 0.25 điểm).

Chọn nội dung phù hợp, xác định đúng mục tiêu ( 0.5 điểm)

Lựa chọn PPDH phù hợp, thể hiện được hoạt động GV- HS ( 2.5 điểm)

Câu 2- Phân tích các quan điểm về tính cơ bản, hệ thống, hiện đại, sát thực tiễn Việt Nam thể hiện trong Sách giáo khoa Sinh học 7 (2 điểm)

-  Tính cơ bản ( 0.5 điểm)

-   Tính hệ thống ( 0.5 điểm)

-   Tính hiện đại ( 0.5 điểm)

-   Tính sát thực tiễn VN ( 0.5 điểm)

Câu 3- Nêu các bước để hình thành khái niệm về quá trình sinh lý trong chương trình Sinh học 8. lấy ví dụ minh họa ( 4 điểm)

Các bước để hình thành khái niệm về quá trình sinh lý

-         Bước 1 : Mô tả diễn biến quá trình ( 0.25 điểm )

-         Bước 2 : Phân tích cơ chế của quá trình( 0.25 điểm )

-         Bước 3 : Nêu ý nghĩa quá trình( 0.25 điểm )

Chọn ví dụ phù hợp ( 0.25 điểm )

Phân tích bước 1 ( 0.75 điểm )

Phân tích bước 2 ( 1.5 điểm )

Phân tích bước 3 ( 0.75 điểm )

GV ra đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            -----------------------------                                           ------------------------------

ĐỀ THI

Học phần : Phương pháp dạy học Sinh học ở THCS        Số tiết : 30

Ngày thi :                                                                                Lớp thi :

Thời gian làm bài : 90 phút   ( Sinh viên được sử dụng Sách giáo khoa Sinh học 6, 7, 8 )

 

ĐỀ 2

 

Câu 1 – Phân tích các thành phần kiến thức trong nội dung chương trình Sinh học 8 và nêu mối quan hệ giữa các thành phần kiến thức đó (2.5 điểm).

Câu 2 - Trình bày phương pháp dạy loại kiến thức hình thái trong chương trình Sinh học 7. Lấy ví dụ minh họa (4 điểm).

Câu 3 - Trình bày quá trình hình thành khái niệm cụ thể trong chương trình Sinh học 8. Cho ví dụ minh họa (3.5 điểm).

 


Đáp án : đề 2 PPDH SH ở THCS

Câu 1 – Phân tích các thành phần kiến thức trong nội dung chương trình Sinh học 8 và nêu mối quan hệ giữa các thành phần kiến thức đó ( 2 điểm )

* Thành phần kiến thức :

-          Khái niệm giải phẫu ( 0.5 điểm )

-          Khái niệm sinh lý ( 0.75 điểm )

-          Khái niệm vệ sinh, y học ( 0.5 điểm )

* Mối liên hệ giữa 3 thành phần kiến thức nói trên ( 0.75 điểm )

Câu 2 - Trình bày phương pháp dạy loại kiến thức hình thái trong chương trình Sinh học 7. Lấy ví dụ minh họa ( 4 điểm)

a)      Những yêu cầu :

-          Chú ý những dấu hiệu đặc trưng về hình thái đông vật liên quan tới vị trí phân loại…(0.25 điểm )

-          Phân tích đặc điểm bên ngoài thể hiện mối quan hệ giữa hình thái, cấu tạo với chức năng và hoạt động sống của động vật thích nghi với MT. Qua đó HS hiểu rõ sự thống nhất giữa cơ thể với MT góp phần phát triển khái niệm thích nghi   (0.25 điểm )

-          Cần chú ý rèn luyện các kĩ năng quan sát, mô tả, sử dụng kính lúp, kinh hiển vi…( 0.25 điểm )

b)      Về PPDH :

-          Tổ chức quan sát mẫu tươi sống hoặc phương tiện trực quan( 0.25 điểm )

-          HS mô tả đặc điểm hình thái và giải thích ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm đó , làm việc cá nhân với PHT và trao đổi nhóm, thảo luận trước lớp(0.25 điểm )

-           GV chỉnh lí các nội dung kiến thức , nhấn mạnh những đặc điểm quan trọng ( 0.25 điểm )

c)      Ví dụ minh họa :

-          Chọn bài phù hợp ( 0.25 điểm )

-          Xác định mục tiêu ( 0.25 điểm )

-          Vận dụng PPDH phù hợp thể hiện rõ hoạt động của GV và HS ( 2 điểm )

Câu 3 - Trình bày quá trình hình thành khái niệm cụ thể trong chương trình Sinh học 8. Cho ví dụ minh họa ( 3.5 điểm )

Các bước của quá trình hình thành khái niệm cụ thể :

-          Bước 1 : Xác định nhiệm vụ nhận thức ( 0.25 điểm )

-          Bước 2 : Quan sát thí nghiệm ( 0.25 điểm )

-          Bước 3 : phân tích các yếu tố tham gia ( 0.25 điểm )

-          Bước 4 : HS phát biểu khái niệm ( 0.25 điểm )

-          Bước 5 : vận dụng khái niệm ( 0.25 điểm )

Ví dụ minh họa :

-          Chọn ví dụ phù hợp.( 0.25 điểm )

-          Vận dụng vào các bước

+ Bước 1 ( 0.25 điểm )

+ Bước 2 ( 0.5 điểm )

+ Bước 3 ( 0.5 điểm )

+ Bước 4 ( 0.5 điểm)

+ Bước 5 ( 0.25 điểm )

GV ra đề