PHẦN III. PPDH SINH HỌC 8

IDevice Icon MỤC TIÊU

Biết lựa chọn, sử dụng các phương pháp dạy học thích hợp với các loại bài, các loại kiến thức trong chương trình Sinh học 8.

Bước đầu biết xây dựng kế hoạch dạy học, soạn bài, chuẩn bị các phương tiện dạy học, tiến hành các bài học, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm.


IDevice Icon HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Sinh viên đọc các nội dung thông tin của các đề mục trong hoạt động đọc hiểu, tìm kiến thức đúng để xử lý tình huống học tập và trả lời các câu hỏi phần đánh giá.