CHỦ ĐỀ 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG

IDevice Icon MỤC TIÊU

1. Kiến thức
     - Trình bày được những kiến thức cơ bản của lịch sử hình thành sinh thái quyển, các thành phần cơ bản của môi trường và các nhân tố sinh thái.

- Xác định được nguyên tắc và phương pháp giáo dục môi trường (GDMT) thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục môi trường trong và ngoài nhà trường.

2. Kĩ năng

- Quan sát, phân tích được thành phần cơ bản của môi trường xung quanh.

- Thu thập, sử dụng các tài liệu phục vụ cho công tác GDMT ở trường tiểu học.

- Thiết kế được bài giảng có khai thác, tích hợp lồng ghép GDMT qua một số môn học ở trường tiểu học.

3. Thái độ

- Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong và ngoài nhà trường.

- Có khả năng tổ chức và thực hiện tốt GDMT ở nhà trường và cộng đồng.