Học phần GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

IDevice Icon GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Tên học phần: GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

Mã số

Tính chất: Bắt buộc

2. Bậc đào tạo: Cao đẳng Hệ đào tạo: Chính quy

3. Thời lượng: 01 tín chỉ (15 tiết lý thuyết; 30 tiết tự học)

4. Điều kiện tiên quyết: Sinh học môi trường và Giáo dục học

5. Mô tả học phần

Học phần bao gồm một số nội dung cơ bản:

- Các thành phần cơ bản của môi trường.

- Ô nhiễm môi trường: khái niệm về ô nhiễm môi trường; hiện trạng môi trường ở Việt Nam, trên toàn cầu và nguyên nhân của tình trạng này.

- Các nguyên lý của sinh vật học như cấu trúc của sự sống, cơ chế hoạt động của hệ sinh thái; các vòng tuần hoàn sinh địa hóa và tuần hoàn dòng năng lượng; cân bằng của hệ sinh thái, đa dạng sinh học và các ứng dụng của chúng trong khoa học môi trường.

- Các vấn đề nền tảng của môi trường và phát triển bền vững bao gồm: dân số và phát triển dân số; lương thực và thực phẩm của loài người; năng lượng và phát triển bền vững.

- Các hiểu biết cần thiết về luật môi trường; giáo dục bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Chuẩn đầu ra của môn học

Học xong học phần Giáo dục môi trườngsinh viên phải đạt được các năng lực sau:

* Về kiến thức:

- Hiểu được những nội dung cơ bản về khoa học môi trường, hiện trạng về môi trường và dân số ở nước ta cũng như trên thế giới.

- Hiểu biết các phương pháp luận về khoa học môi trường cũng như những yêu cầu cấp thiết phải giải quyết để bảo vệ môi trường và phát triển dân số một cách hợp lý.

- Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề về môi trường.

- Vận dụng vào dạy các nội dung giáo dục môi trường ở trường Tiểu học qua các môn học và các hoạt động ngoại khóa.

* Về kĩ năng:

- Biết lựa chọn, sử dụng các kiến thức đã học vào dạy các nội dung giáo dục môi trường ở trường Tiểu học nhằm phát triển năng lực học sinh.

- Thành thạo trong việc chuẩn bị các phương tiện, xây dựng các bài thuyết trình, trao đổi thảo luận và rút kinh nghiệm.

* Về thái độ:

Có ý thức tự cập nhật thông tin, thường xuyên tự rèn luyện các năng lực sư phạm (Giao tiếp, xử lý tình huống).

7. Kiểm tra, đánh giá: áp dụng thang điểm 10.

- Kiểm tra GHP: 100% trắc nghiệm khách quan.

- Thi hết học phần: 100% trắc nghiệm khách quan; thời gian: 45 phút

8. Tài liệu dạy học

* Tài liệu chính:

[1]. Lê Văn Trưởng, Nguyễn Kim Tiến (đồng chủ biên), Nguyễn Song Hoan, Nguyễn Quốc Tuấn, 2006. Giáo trình Giáo dục môi trường. NXB GD.

* Tài liệu khác:

[1]. Lưu Đức Hải, 2000. Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường. NXB ĐHQG Hà Nội.

[2]. Trần Kiên và cộng sự, 1999. Giáo trình Sinh thái học và môi trường. NXB GD.

[3]. Nguyễn Văn Tuyên, 1998. Giáo trình Sinh thái học và môi trường. NXB GD.

[4]. Cao Liêm và Trần Đức Viên, 1990. Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường. NXB ĐH VÀ GDCN.

9. Giảng viên

- Trần Thị Mỹ Trang (Thạc sĩ). Bộ phận công tác: Khoa Tự nhiên.

Email: trangtm@stttc.edu.vn.

- Nguyễn Thị Bích Hằng (Thạc sĩ). Bộ phận công tác: Khoa Tự nhiên.

Email: hangntb@stttc.edu.vn

- Lê Thị Xã (Thạc sĩ). Bộ phận công tác: Khoa Tự nhiên.

Email: xalt@stttc.edu.vn

10. Nội dung môn học

Số tiết (từ tiết... đến tiết....)

Nội dung (chương, phần)

Hướng dẫn và yêu cầu SV làm việc

Hình thức dạy học

0,5

Chủ đề 1. Giới thiệu về KHMT

- Tìm hiểu về khoa học môi trường.

- SV tham khảo giáo trình, chuẩn bị nội dung bài học trước ở nhà.

- Báo cáo các nội dung đã chuẩn bị.

Lên lớp

2(1-2,5)

Chủ đề 2. Các thành phần cơ bản của môi trường
HĐ1- Tìm hiểu sự xuất hiện của sinh thái quyển và các nhân tố sinh thái của môi trường;

- Các nhân tố sinh thái.

HĐ2- Tìm hiểu môi trường đất và các môi trường sinh thái trên cạn.

HĐ3- Tìm hiểu môi trường nước và môi trường không khí.

- SV tham khảo giáo trình, chuẩn bị nội dung bài học trước ở nhà.

- SV nghiên cứu HĐ 1, 2, 3.

- Báo cáo và thảo luận về các nội dung đã chuẩn bị.

Lên lớp

Tự học

Lên lớp

2,5 (2,5-5,0)

Chủ đề 3. Tài nguyên thiên nhiên
HĐ1- Tìm hiểu khái niệm, phân loại tài nguyên và đánh giá tài nguyên thiên nhiên.

- Đánh giá tài nguyên thiên nhiên.

HĐ2- Tìm hiểu tài nguyên khoáng sản và năng lượng.

HĐ3- Tìm hiểu tài nguyên đất, rừng và khí hậu.

HĐ4- Tìm hiểu tài nguyên nước, tài nguyên biển và đại dương.

- SV tham khảo giáo trình, chuẩn bị nội dung bài học trước ở nhà.

- Giải đáp những thắc mắc của sinh viên (trong các nội dung trước).

- SV nghiên cứu HĐ 1, 2, 3, 4.

- Báo cáo và thảo luận về các nội dung đã chuẩn bị.

Lên lớp

Tự học


Lên lớp

Lên lớp

2,5 (5,0-7,5)

Chủ đề 4. Các nguyên lí sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường
HĐ1- Tìm hiểu cấu trúc của sự sống và cơ chế hoạt động của hệ sinh thái.

HĐ2- Tìm hiểu các chu trình sinh địa hóa.

- Chu trình nitơ, chu trình photpho.

HĐ3- Tìm hiểu dòng tuần hoàn năng lượng trong hệ sinh thái.

- Hiệu suất sinh thái.

HĐ4- Tìm hiểu sự cân bằng của hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

- Mối quan hệ giữa những cá thể trong quần thể; Tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái.

- SV tham khảo giáo trình, chuẩn bị nội dung bài học trước ở nhà.

- Giải đáp những thắc mắc của sinh viên (trong các nội dung trước).

- SV nghiên cứu HĐ 1, 2, 3, 4.

- Báo cáo và thảo luận về các nội dung đã chuẩn bị.

Lên lớp

Tự học

Tự học

Tự học

1 (8,5)

Kiểm tra giữa học phần2,5 (8,5-11,0)

Chủ đề 5. Sự tác động của con người đối với môi trường
HĐ1- Tìm hiểu lịch sử tác động của con người đến môi trường.

HĐ2- Tìm hiểu khái niệm ô nhiễm môi trường và vấn đề ô nhiễm môi trường không khí.

HĐ3- Tìm hiểu vấn đề ô nhiễm môi trường nước và đất.

HĐ4- Tìm hiểu vấn đề tiếng ồn, rác thải và ô nhiễm khác.

HĐ5- Tìm hiểu vấn đề hủy hoại môi trường tự nhiên.

- SV tham khảo giáo trình, chuẩn bị nội dung bài học trước ở nhà.

- SV nghiên cứu HĐ 1, 2, 3, 5.


- Báo cáo và thảo luận về các nội dung đã chuẩn bị.

Lên lớp

Tự học

3,0 (12,0-14,0)

Chủ đề 6. Một số vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững
HĐ1- Tìm hiểu vấn đề dân số.

- Lịch sử phát triển dân số thế giới.

HĐ2- Tìm hiểu vấn đề lương thực và thực phẩm.

HĐ3- Tìm hiểu vấn đề năng lượng.

HĐ4- Tìm hiểu vấn đề phát triển bền vững.

- SV tham khảo giáo trình, chuẩn bị nội dung bài học trước ở nhà.

- SV nghiên cứu HĐ 1, 2, 3, 4.

- Báo cáo và thảo luận về các nội dung đã chuẩn bị.

Lên lớp

 

Tự học

1,0 (15)

Chủ đề 7. Giáo dục môi trường
HĐ1- Tìm hiểu lịch sử và phương pháp tiếp cận giáo dục môi trường.

HĐ2- Tìm hiểu nội dung giáo dục môi trường.

HĐ3- Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường.

- SV tham khảo giáo trình, chuẩn bị nội dung bài học trước ở nhà.

- SV nghiên cứu HĐ 1, 2.

- Báo cáo và thảo luận về các nội dung đã chuẩn bị.

Lên lớp

Tự học


Ôn tập

Ôn tập theo đề cương học tập

Tự học

TRƯỞNG KHOA/TỔ                                                                         HIỆU TRƯỞNG