CHỦ ĐỀ 5. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

IDevice Icon MỤC TIÊU

Chủ đề này giúp SV tìm hiểu lịch sử tác động của con người vào môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường và sự hủy hoại môi trường tự nhiên do các hoạt động vô ý thức của con người.