CHỦ ĐỀ 7. GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

IDevice Icon MỤC TIÊU

        Chủ đề này giúp cho người học trình bày được nội dung, phương pháp tiếp cận và nguyên tắc thực hiện giáo dục môi trường. Từ đó, có khả năng vận dụng vào việc khai thác các kiến thức môn học để tích hợp lồng ghép giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học.