CHỦ ĐỀ 4. CÁC NGUYÊN LÍ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHMT

IDevice Icon MỤC TIÊU

Chủ đề 4 giúp người học tìm được cơ sở sinh thái học của khoa học môi trường; thấy được mối quan hệ qua lại giữa ba yếu tố: môi trường, sinh vật và con người trong quá trình cùng tồn tại và phát triển.